•  Aktualności
•  O szkole
•  Historia szkoły
•  Kadra pedagogiczna
•  Dokumenty szkolne
•  Kalendarz roku szkolnego
•  Wykaz podręczników

•  WDN w szkole

•  Świetlica szkolna
•  Biblioteka
•  Samorząd uczniowski
•  Projekty szkolne
•  Koła zainteresowań
•  Teatrzyk szkolny
 

statystyka

 

 

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli

to strategia rozwoju szkoły, która pozwala wprowadzić zmiany w szkole,

jest ukierunkowana na rozwój szkoły

i uczynienie życia szkolnego bardziej wartościowym.

 

 

Specyfiką naszego WDN jest:

 • celowe i kooperacyjne uczenie się rady pedagogicznej,

 • praca na miejscu nad tematami ponadprzedmiotowymi szkoły,

 • utrzymanie, aktualizacja i poprawa tych kwalifikacji, które są ważne dla szkoły w jej procesie doskonalenia.

Regulamin WDN

 

Liderzy WDN

 

Przewodnicząca:

  mgr Izabela Bandziarowska
 

Członkowie:

 

mgr Ewa Marek

      mgr Zbigniew Milczarek
 

 

 

 

     

 

     

 

 

Co naszej szkole daje WDN :

 • Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela

  • wykorzystywanie aktywizujących metod nauczania w procesie kształcenia

  • nabycie umiejętności tworzenia własnych programów wychowawczych i przedmiotowych

  • wykorzystywanie technologii informacyjnej

  • poznanie wytycznych do konstruowania i ewaluacji programów profilaktycznych i programu wychowawczego szkoły

  • realizacja różnorodnych projektów szkolnych o charakterze miejskim, powiatowym i międzynarodowym

 • Poprawa komunikacji w relacjach nauczyciel – uczeń.

 • Rozwijanie umiejętności w zakresie rozwiązywania trudnych problemów wychowawczych

 • Wypracowanie efektywnych sposobów współpracy wychowawców z rodzicami.

 • Doskonalenie metod pracy z uczniami mającymi trudności w nauce.

 • Stymulowanie zdolności ucznia w szkole i na zajęciach pozalekcyjnych.

 • Powiększenie liczby uczniów uczęszczających na zajęcia pozalekcyjne.

 • Zwiększenie świadomości wśród nauczycieli, uczniów i rodziców w zakresie zdrowego trybu życia.

 • Zwiększenie bezpieczeństwa uczniów w szkole.

 • Uzyskanie większej sprawności w zakresie protokołowania zebrań rad pedagogicznych.

 • Zwiększenie ilości nauczycieli przygotowanych do prowadzenia zajęć w pracowni komputerowej.